Дизајн на материјал


Дизајн на материјал

  • Степен: додипломски (2 години)
  • Јазик: словенечки
  • За да се запишете во програмата, потребно е да го положите приемниот испит (портфолио)
  • Звање: Дизајн инженер

Програмата нуди два модули: камен и метал и полимери. Наставата се фокусира на практична и креативна работа. Ги комбинира професионалните теоретски и практични знаења – овозможува употреба на теоретско знаење и научни методи при решавање на одредени проблеми во пракса. Студентите се обучуваат да решаваат различни проектни задачи и им се укажува да работат самостојно и во тимови.

Академската година вклучува предавања, семинари, лабораториски вежби (24 недели) и 10 недели (400 часа) практични часови во компании. За време на студиите, студентите стекнуваат теоретско знаење, рачни вештини и способности.


Пријавете се на програмата!Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х