Univerzitet u Mariboru učesnik je međunarodnog projekta obezbeđivanja nultog otpada i razvoja kružne ekonomije

Univerzitet Maribora jedan je od učesnika projekta Erasmus+ “Obrazovanje za nulti otpad i kružnu ekonomiju” (Erasmus+ Education for Zero Waste and Circular Economy – EduZWaCE). Ovaj projekat predstavljen je na okruglom stolu “Perspektiva upravljanja otpadom” u Mariboru i na seminaru-sastanku Privredne komore Slovenije: “Podsticanje prelaza na kružnu ekonomiju – obaveze i mogućnosti” u aprilu 2019. u Ljubljani.

Na projektu radi 10 partnera iz 9 zemalja. Centar za razvoj Tesalije (Trikala, Grčka) koordinator je projekta. Rok za realizaciju projekta je od oktobra 2018. do septembra 2020. godine.

Cilj projekta usmeren je ka realizaciji programa stručnog obrazovanja u oblasti obezbeđivanja nultog otpada i razvoja kružne ekonomije. Projekat će razvijati veštine i kompetencije, usmerene ka upravljanju nultim otpadom, radu kružne ekonomije, razvoju “zelenog” zapošljavanja na osnovu saradnje među obrazovnim institucijama, dijaloga sa privredom i drugim zainteresovanim stranama.

Izvor: um.si