Podjetniška delavnica »Start-up računovodstvo«

V četrtek, 28. marca 2019, se bo ob 9.00 v Inkubatorju GEA, GEA College (Ljubljana, Dunajska cesta, 156), odvila Podjetniška delavnica »Start-up računovodstvo«. Predavateljica: mag. Nataša Pustotnik.

Vsebina:

  1. Pomen računovodstva v podjetju, prvine poslovnega procesa, knjigovodske listine in poslovne knjige
  2. Bilanca stanja: premoženje podjetja in viri financiranja
  3. Izkaz poslovnega izida: ugotovitev dobička
  4. Načrtovanje likvidnosti v podjetju (cash flow)
  5. Obdavčitev podjetja

Cilji:

  1. Spoznati temeljne ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki, dobiček)
  2. Seznanitev s temeljnimi računovodskimi izkazi
  3. Razumeti, kateri poslovni dogodki v podjetju vplivajo na uspešnost (dobiček) in kateri na likvidnost (denarni tok)
  4. Seznanitev z osnovnimi davčnimi obveznostmi podjetja (DDV, davek od dobička)

Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2018-19« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za želeno gospodarsko rast.

Vir: gea-college.si