Социологија и социологија на културата


Социологија и социологија на културата

  • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години), докторски (3 години)
  • Јазик: словенечки
  • Звање: дипломиран социолог

Студентите се стекнуваат со основни знаења за општествените процеси, распределбата на општествената моќ и нејзиното влијание, што им овозможува критички, рационално и конструктивно да го анализираат и културното минато и современиот концептуален и мисловен процес во општество кое се развива и е секогаш динамично. Во постдипломски студии, студентите стекнуваат способност да создаваат ново знаење, што е значаен придонес за развојот на науката; способност за подобрување на стандардните методи, постапки и процеси на истражувачка работа во областа на социологијата; способност за независно истражување и развојна работа и управување со истражувачки тим; познавање на важноста на квалитетот и постигнување на квалитетот на професионалната работа преку автономија, (само) критичност, (само) рефлексивност и (само) евалуација во професионалната работа и застапување за професионална етика.

Дипломирани студенти од оваа програма можат да се вработат во културни и социјални институции, маркетинг, туризам и разни други агенции, библиотеки, културни центри, невладини, државни и меѓународни организации.


Пријавете се на програмата!Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х