Колеџот GEA ве поканува да го посетите семинарот за управување

Во вторник на 23 април 2019 година, во 09:00 во Колеџот GEA (Љубљана, Дунавска цеста, 156) ќе се одржи семинар за раководење. Предавач на семинарот ќе биде Сабина Џувелек (Petrol d.d.).

Содржина:

 1. разбирање на терминот «раководење» и клучните разлики помеѓу раководството и менеџментот;
 2. клучните карактеристики на успешниот раководител;
 3. модел на трансформирачко раководство: како да се постигне резултат, кој што ги надминува очекувањата;
 4. инструменти, кои што се користат во работата на раководителот;
 5. силата на фидбекот;
 6. силата на прашањата;
 7. создавање на план за дејствување за предавање на знаење од областа на управувањето на сите заинтересирани лица.

Цели на семинарот:

 1. да се разбере разликата  помеѓу раководството и менеџментот;
 2. да се проучи моделот на трансформациското раководство и неговите карактеристики;
 3. да се разгледаат клучните карактеристики на успешниот раководител;
 4. да се разбере важноста на фидбекот и да се нучи да се дава фидбек;
 5. да се разбере силата на прашањата при управувањето со луѓе и стратешки да се применуваат во практика.

Регистрацијата на учасниците ќе се одвива до 22 април 2019 година.

Да додадеме, дека дејноста на Инкубаторот на Колеџот GEA во рамкаите на операцијата «SIO Incubator GEA 2018-19» заеднички се финансира од Република Словенија и Европската Унија од сретствата на Европскиот фонд за регионален развој. Операцијата ќе се оствари во рамките на «Оперативната програма за реализација на европската политика за сплотување за периодот 2014-2020 година, приоритетна оска 3: «Динамично и конкуренто претприништво за обезбедување на посакуваниот економски раст».

Извор: gea-college.si