Како да студирате во Германија бесплатно?

Германија привлекува студенти од целиот свет и за квалитетот на образованието и за живот-ниот стандард на самата земја. Во 2020 година, Германија стана една од трите најбезбедни земји во светот за време на пандемија (според рејтингот на Deep Knowledge Group). И гер-манскиот образовен систем е признат лидер меѓу европските земји во однос на нивото на подготовка на програмите за високо образование. Како економски најразвиена земја во Евро-па, Германија не само што им обезбедува на своите студенти високо квалитетно образование, туку исто така им обезбедува на универзитетите напредна техничка опрема, што им овоз-можува да ги стекнат најдобрите практични вештини за време на студиите.