Постапки за обединување на семејството во Чешка

Постапки за обединување на семејството во Чешка

Прописите за обединување на семејството ги одредуваат условите под кои се доделува семејно обединување на членовите на семејството кои легално престојуваат во Чешка и правата на тие членови на семејството.

    Соединување на семејството во Чешка е можно под следниве услови:

  • Апликантот може да се спои со носителот на дозвола за долг или постојан престој што престојува во Чешка најмалку 15 месеци, во случај на обединување на брачниот другар, и тие мора да имаат најмалку 20 години;
  • Апликантот е член на семејството на сопственикот на картичката на вработениот и живеел во Чешка;
  • Сопружникот добил азил врз основа на посебна законска регулатива;
  • Малолетнo детето добило азил врз основа на посебна законска регулатива;
  • Подносител на дозвола е малолетно дете посвоено или хранено од странец или негов сопруг кој има дозвола за престој во Чешка, или старател на малолетник или сопруг на старател е странски државјанин со дозвола за престој во Чешка и за малолетникот ќе се грижи во Чешка.
  • Самостојно лице кое е постаро од 65 години или странец со попреченост без ограничувања на возраста, кое зависи од грижата и чиј родител или дете има дозвола за престој на таа територија.

Покрај исполнувањето на условите за престој во Чешка, барателот мора да достави и пријава со документи со кои се потврдуваат семејни врски, здравствено осигурување за членовите на семејството и доказ за финансиска солвентност.

Долгорочна дозвола за престој за семејно обединување се издава главно за должината на дозволата за престој издадена на лицето со кое странецот ќе биде повторно обединет.

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х